logo

Vår nettadresse er: https://singersysenter.no
Organisasjonsnummer: 921736037


VILKÅR OG BETINGELSER FOR SINGER SYSENTER LARVIK AS
FOR KJØP OVER NETT

1. Generelle vilkår

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Det er kjøperens ansvar å sørge for at all informasjon oppgitt er korrekt, inkludert navn, telefon nummer, e-post, adresse og betalingsopplysninger.

2. Betaling

Singer Sysenter tar betaling på nettbutikken via Vipps. Dette skjer ved at kjøperen manuelt taster inn opplyst nummer via Vipps appen, og betaler avtalt sum fra ordrebekreftelse. Ordren vil i noen tilfeller ikke bli behandlet før betaling er mottatt, ved for eksempel kjøp av metervarer.

Ved store beløp kan det faktureres etter avtale.

Singer Sysenter har per dags dato etter nye retningslinjer fra kommunen, lov til å utlevere en ordre før betaling er mottatt. Alle ordre må være forhåndsbetalte.

3. Levering

Levering foregår kun via Click & Collect. Kjøperen kan hente ordren på Singer Sysenter sine lokaler, når de har fått bekreftelse på at ordren er ferdig fullført. Dette skjer først etter betaling er mottatt.

Dersom kjøper ikke har mulighet til å hente varen i butikk, er det mulig via forespørsel å få varene tilsendt. Her vil fraktkostnader forekomme. For mer informasjon kontakt Singer Sysenter på epost: post@singersysenter.no eller telefon: 41 38 63 36

Dersom en vare er tom på lager, vil kjøperen få pengene igjen for produktet, med mindre de blir enige med selger om en annen løsning.

Singer Sysenter Larvik AS fraskriver seg et hvert ansvar for leveringsforsinkelser eller hindringer som ikke skyldes bedriften. Dette gjelder også forsinkelser som skyldes Force Majeure, streik, lockout, havari, tyveri, transportvanskeligheter etc.

4. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale.
Alle priser vises inklusive moms og i norske kroner.

Prisene kan variere og Singer Sysenter Larvik AS forbeholder retten til å endre prisene.
En kampanje gjelder på varens ordinære pris og kan ikke kombineres med andre kampanjer eller rabatter.

Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

5. Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Angreretten gjelder ikke tilpassede produkter. Dette gjelder altså kjøp av metervarer som stoff, bånd, borrelås og andre varer som tilpasses kjøperens ønsker ved bestilling.

Ved bruk av angrerett må kjøper informere Singer Sysenter Larvik AS på epost innom 14 dager etter varen er mottatt. Fristen inkluderer alle kalenderdager. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldene, og meldingen skal derfor skje skriftlig via epost.

Angrefrist begynner å løpe:

– Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
– Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. Esker, annen forpakning og deler tilhørende varen, skal være uten skader.

Singer Sysenter Larvik AS vil tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, innen 14 dager fra mottatt melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten.
Dersom varen ikke har ankommet Singer Sysenter Larvik AS innen 14 dager fra melding om benyttet angrerett var mottatt, vil Singer Sysenter Larvik AS holde tilbake betalingen til varen er ankommet lageret, eller kjøperen oppgir gyldig informasjon om at varen er på vei.

6. Reklamasjon og garanti

Det er enklest å reklamere på en vare ved å ta med varen til våre lokaler som befinner seg på Kongegata 26a, 3256 Larvik.
Kjøperen må ta med utskrevet kopi av kvittering tilsendt på epost ved bestilling.

Reklamasjon gjelder ikke vanlig slitasje.

Ved reklamasjon via Singer Sysenter sin nettbutikk, skal det tilsendes kopi av kvittering ved bestilling, bilde av varen og forklaring på feil til epost: post@singersysenter.no.
Ved tilbakebetaling vil pengene returneres etter Singer Sysenter Larvik AS har mottatt og bekreftet feil/mangel ved varen. Pengene vil bli returnert til kontoen benyttet for transaksjon av varen innen 2-7 virkedager fra bekreftet feil/mangel ved varen.

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at de vil påberope seg mangelen.

Singer Sysenter Larvik AS kan ikke garantere at fargene på skjerm gjengir de faktiske produktenes farge helt nøyaktig.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperen side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Retting eller omlevering: Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende vare. Singer Sysenter Larvik AS kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder bedriften urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid.

Prisavslag: Kjøper kan foreslå et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom varens verdi i mangelfull og kontraktmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving: Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Reklamasjon skal skje skriftlig.

Garanti som gis av selgeren eller produsenter, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning.

7. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes Singer Sysenter Larvik AS eller forhold på bedriftens side, kan Singer Sysenter Larvik AS i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Singer Sysenter Larvik AS vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse: Singer Sysenter Larvik AS kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen.

Heving: Singer Sysenter Larvik AS kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Singer Sysenter Larvik AS kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter bedriften en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan Singer Sysenter Larvik AS heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan Singer Sysenter Larvik AS kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

8. Personopplysninger

Behandling for innsamlede personopplysninger er Singer Sysenter Larvik AS.

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan Singer Sysenter Larvik AS, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysningene som er nødvendig for at bedriften skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtale. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at Singer Sysenter Larvik AS skal få gjennomført avtale med kjøperen, eller i lovbestemte tilfeller. Se mer informasjon under personvernerklæring.

9. Konfliktløsninger

Klager retes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 8 og 9. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.